تماس با ما

پیشنهاد های ویژه


سورس نرم افزار پلاک خوان 0 500000 تومان

50 درصد تخفیف

جابجایی جسم صلب در cfx 0 400000 تومان

50 درصد تخفیف

جابجایی جسم صلب در fluent 0 400000 تومان

50 درصد تخفیف

برخورد دو جسم 0 200000 تومان

50 درصد تخفیف

برخورد جسم صلب با صفحه 0 200000 تومان

50 درصد تخفیف

سورس نرم افزار طلا فروش 0 200000 تومان

50 درصد تخفیف

سورس نرم افزار ذخیره لوکیشن 0 200000 تومان

50 درصد تخفیف

شبیه سازی حرکت جسم صلب در سیال 0 250000 تومان

10 درصد تخفیف

میز سه درجه آزادی 0 200000 تومان

10 درصد تخفیف

1