پروفایل

عمومی

1401/12/26 2:50:36

نمونه کار:

کاربران می توانند در پنل کاربری خود بخش انجام میدم نمونه کارها و توانایی های خود را در انجام کارها برای نمایش به بازدیدکنندگان سایت ثبت نمایید. بازدیدکنندگان که نیاز توانایی شما برای انجام پروژه های خود دارند می توانند از بین نمونه کارهای انتخاب کنند و برای آن تخصص شما درخواست پروژه در سایت ثبت نمایید.

نظرات:

شما با کلیک بر روی دکمه ارسال یک نظر در خصوص کاربر انتخاب شده نظر خود را به صورت عمومی ثبت نمایید.

ارسال پیام خصوصی:

از این بخش می توان به صورت خصوصی با کاربر گفتگو نمایید.

فایل های کاربر:

پروژه های که کاربر برای فروش قرار داده است در این بخش آمده است.

تاریخ ثبت: 1401/12/26 2:50 AM

دسته بندی: عمومی