پويايي هاي سيستم در زنجيره تامين


مقاله انگليسي در حوزه سيستم دايناميك در زنجيره تامين

فایل دمو

توضیحات دمو: تصوير صفحه اول مقاله
حجم دمو:48 کیلوبایت
دانلود دمو