قرابت معناییی


قرابت معناییی
جزوه عالی قرابت معنایی
کل ابیات مهم با قرابتشون

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:16 کیلوبایت
دانلود دمو