فيلم سخنراني مايكل پورتر با موضو ع استراتژي با ترجمه همزمان


فيلم سخنراني مايكل پورتر با موضو ع استراتژي با ترجمه همزمان

فایل دمو

توضیحات دمو: فيلم سخنراني مايكل پورتر با موضو ع استراتژي با ترجمه همزمان
حجم دمو:79 کیلوبایت
دانلود دمو