جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت


جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت

در فصل اول این جزوه به چگونگی جمع اوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن با کمک نمودار ها و پارامترهای مرکزی و پراکندگی می پردازد.
در فصل دوم ابتدا با روش ها و قواعد شمارش آشنا شده که این قواعد کمک می کند که تعداد دفعات وقوع یک حالت خاص از بین تمامی حالات بدست آید. در ادامه با استفاده از نایج بدست آمده و بکارگیری قوانین احتمالات می توان وقوع یک حالت خاص بدست آورید.
فصل سوم: متغیرهای تصادفی و توابع توزیع
فصل چهارم:امید ریاضی
فصل پنجم: متغیر های تصادفی یک و دو بعدی
فصل ششم:برخی توابع توزیع گسسته
فصل هفتم : بررسی برخی توزیع معروف و کاربرد انها
فصل هشتم: توزیع های نمونه ای
فصل نهم: توزیع های برخی از آماره ها
فصل دهم: برآورد
فصل یازده: آزمون فرض
فصل دوازده: دگرسیون

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:37 کیلوبایت
دانلود دمو