تولیدات پراکنده و خورشیدی


این پروژه مربوط به درس تولیدات پراکنده است و شامل فایل های شبیه سازی و مقاله و ترجمه ی مقاله و گزارش کار و فایل اکسل نتایج شبیه سازی می باشد.

شبیه سازی این مقاله با نرم افزار homer انجام شده است که مخصوص انرژی های تجدیدپذیر می باشد و بسیار کامل است.

فایل دمو

توضیحات دمو: نتایج استخراج شده در فایل اکسل
حجم دمو:724 بایت
دانلود دمو