پروژه ی درس حفاظت پیشرفته


این پروژه مربوط به درس حفاظت پیشرفته می باشد و موضوع آن مربوط به DFT است.

شامل فایل های شبیه سازی مقاله و شبیه سازی الگوریتم DFT و گزارش برای هردو شبیه سازی است و بسیار کامل می باشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: شبیه سازی الگوریتم dft
حجم دمو:768 بایت
دانلود دمو