تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای شهری از طریق ریزجلبک ها


فعالیت های انسانی، به ویژه کشاورزی و شهرسازی، منجر به افزایش میزان ورود نیتروژن و فسفر به سیستم آب های داخلی شده است. به طور بالقوه موجب آسیب رساندن به سلامت انسان، تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم. کاهش یافتن دسترسی به منابع آب شیرین به دلیل رشد جمعیت و ورود فاضلابها به محیط زیست. نهایتاً یوتروف شدن محیط در اثررهاسازی پسابهای شهری در آب های طبیعی

فایل دمو

توضیحات دمو: سمینار دکتری- تصفیه زیستی پسماندهای شهری با ریزجلبکها
حجم دمو:2 مگابایت
دانلود دمو