شاخصه های کلروفیسه ها (مشخصات،سایز،اندازه)


جلبک های سبز در برگیرنده تمامی اشکال تاژک،کوکال،تریشال وتالوس .از نظر فیزیولوژیک وجه مشترک زیاد با گیاهان عالی نظیر خزه ها و گیاهان گلدار .گونه های Chaetopherale را منشاء پیدایش گیاهان عالی می دانند.اختصاصات عمومی، انتشار و پراکندگی و زیستگاه جلبکهای سبز از رده کلروفیسه

فایل دمو

توضیحات دمو: مشخصات و اندازه و ویژگی هاس ساختاری کلروفیسه
حجم دمو:5 مگابایت
دانلود دمو