کد عددی میانیابی به کمک روش چبیشف(chebyshev)


در این کد عددی که به زبان متلب نوشته شده است میانیابی یک تابع به کمک روش چبیشف محاسبه می شود

فایل دمو

توضیحات دمو: مثالی حل شده از کد عددی مورد نظر
حجم دمو:57 کیلوبایت
دانلود دمو