ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


مژگان میرزایی1، امیر بسطامی نیا2

1-دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملایر

2-دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

چکیده

ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین به عنوان یکی از ابزارهای حرکت در راستای توسعه پایدار، به دنبال سنجش موجودی و توان نهفته سرزمین با ملاك ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. در سالهاي اخیر در ایران نیز ارزیابی توان اکولوژیک به مثابه یک ضرورت در برنامه ریزي استفاده از سرزمین مطرح شده است. اهمیت ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین تا به آنجا است که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب براي اجراي کاربري خاصی باشد اجرای آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت محیط زیستی منطقه نمی گرد د، بلکه تخریب بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد. امروزه گردشگری طبیعت، بخش مهمی از فعالیت های جهانگردی را در دنیا به خود اختصاص داده است. رویکرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته است و بخش مهمی از فعالیت های گردشگری را در دنیا به خود اختصاص داده است. در این نوع فعالیت، گردشگران برای بهره گیری از زیباییهای طبیعت به مناطق طبيعي از جمله تالاب ها، سواحل و سایر اکوسیستم های طبیعی سفر می کنند. صنعت توریسم یکی از پر رونق ترین و پر جاذبه ترین فعالیت های اقتصادی در جهان است که با ایجاد درآمد و فرصت های شغلی به عنوان یک صنعت پیشرو از آن نام برده می شود. هدف اصلی این مقاله تعیین معیارهاي مناسب و ارزیابی توان اکولوژیک جهت کاربری اکوتوریسم در شهرستان بویر احمد واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Arc Gis و پس از تهيه نقشه واحد هاي پايه يك و پایه دو و نقشه واحدهاي محيطي، خروجی نهایی حاصل می گردد که به دو منطقه ی مساعد گردشگری و نامساعد پهنه بندی گردیده است.

کلمات کلیدی: ارزیابی توان اکولوژیک، اکوتوریسم، شهرستان بویر احمد، سامانه اطلاعات جغرافیایی ،

فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:13 کیلوبایت
دانلود دمو