بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود)


بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی)حوضة آبخیز زاینده رود(

چکیده

تأثیر تغییر کاربری اراضی در تغییرات کیفیت آب سطحی از جمله چالش های مهم در مبحث تأمین آب برای مصارف مختلف است. این مقاله با هدف بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانة زاینده رود انجام شده است. در این تحقیق، نخسفت تغییر سطح کاربری های موجود در حوضه در دو دورة زمانی 1376 و 1394 با استفاده از سنجنده های ETM و TM ماهوارة لندست بررسیشد. سپس تغییرات کیفیت آب رودخانه در دوره ای هجده ساله مطالعه شد.آزمون همبستگی پیرسون نشفان داد بین اراضی کشاورزی با نیترات فسفات و هدایت الکتریکی و بین شهر و هدایت الکتریکی همبستگی معناداری وجود دارد. آزمون من کندال نیز نشان داد روند تغییر اکثر متغیرها به صورت صعودی است. نتایج حاکی از کاهش کیفیت آب رودخانه به دنبال تغییرات کاربری اراضی در حوضة آبخیز زاینده رود به سمت کاهش اراضی مرتعی و جنگلی آب ها و افزایش اراضی بایر کشاورزی و شهرهاست. بنابراین نیاز به اجرای برنامه های صحیح برای کنترل تغییرات کاربری زمین در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه وجود دارد.

كلید واژه ها: آب های سطحی، آزمون من کندال، تصاویر ماهواره ای ،ضریب هم بستگی پیرسون، کاربری اراضی،

فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو