بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود)


بررسی غلظت فلزات سنگین )کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود

چکید ه

زمینه و هدف: ورود عوامل آلاينده ناشي از فعالي تهای طبيعي و انساني به محيط يكي از مهمترين مسائل رو در روي جوامع امروزي است. پژوهش حاضر از مطالعات آزمایشگاهی، میدانی و مرور منابع بهره برده است. این مقاله با هدف تع یین غلظت فلزات سنگین )کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود و مقایسه آنها در ایستگاهها و فصول مختلف از اوایل مهر ماه 1393 تا اواخرشهریور ماه 1394 انجام شده است.

مواد و رو شها: جهت تعیین غلظت فلزات سنگین از تکنیک ICP-AES توسط دستگاه جذب اتمی استفاده شد و سپس با نرم افزارهای آماری و شاخص مولر به بررسی میزان آلایندگی فلزات پرداخته شد. حوضه آبخیز زاینده رود در طول جغرافیایی 50 درجه و 2 دقیقه تا 53 درجه و 24 دقیقه شرقی و عرض 31 درجه و 12 دقیقه تا 33 درجه و 42 دقیقه شمالی قرار دارد.

یافته ها: نتایج حاکی از میزان بالای غلظت کادمیوم در ایستگاه پل وحید در فصل تابستان با مقدار0.95 plusmn;0.0081 ، میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک است که از استاندارد کیفیت رسوب کانادا و نیویورک بالاتر است. شاخص مولر نیز میزان کادمیوم در پل وحید را در وضعیت آلودگی متوسط، نشان داد.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از میزان بالای غلظت کادمیوم و بیشتر از استاندادهای جهانی به دلیل صنایع آبکاری و فعالیت های کشاورزی در ایستگاهای بالادست است. میزان بالای منگنز در پل چوم و سرب در ورزنه نیز بیشتر به فعالیت های کشاورزی مربوط است. به طور کلی ایستگاه پل وحید نسبت به سایر ایستگاهها وضعیت نامناسب تری دارد.

کلیدواژ ه ها: آلودگی، استان اصفهان، دستگاه جذب اتمی،


فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو