عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان


عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل

با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان

چكیده

بسیاری از اندیشمندان اهمیت فضای شهری را اساساً منوط به رابطه ای میدانند که با راهبردهای اجتماعی، پالایش ساختار اجتماعی، تولید کیفیت انسانی عاطفی در جامعه، زندگی فعال مردم، فعالیت سیاسی و زندگی - امن و سالم شهری دارد. در این پژوهش، با استفاده از نرمافزار SPSS ، ارتباط تحصیلات، جنسها و محدودههای سنی مختلف شهروندان گرگانی با عوامل مؤثر در رضایتمندی ساکنین خیابان 5 آذر شهرستان گرگان بررسی شده است. نتایج یافتهها حاکی از آن است که بین محدوده های سنی با عواملی همچون کانالها، جویها و کنترل آبهای روان، تردّد وسائط نقلیه، ایستگاه اتوبوس و فضاهای بازی برای کودکان و بزرگسالان ارتباط معناداری وجود دارد که این معناداری در محدوده سنی کمتر از 18 سال بیشتر به چشم میخورد. در این بررسی مشخص شد که فقط بین سطح تحصیلات با جنس کفپوش پیادهرو و بین جنسهای مختلف با فاکتورهای کانالها، جویها و کنترل آبهای روان ارتباط معناداری وجود دارد. جهت تعیین مهمترین و کم اهمیتترین عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از آزمون فریدمن ( Friedman ) استفاده گردید. نتایج این پژوهش موجب شناسایی نیازمندیهای شهروندان به تفکیک سن، جنس و سطح تحصیلات شد و برنامه ریزان و طراحان شهری را در برنامه ریزی دقیقتر و طراحی بهتر و مناسبتر برای افزایش رضایتمندی شهروندان یاری نمود.

Abstract

Many scholars basically believe that the importance of urban area is based on the relationship with the social strategies, social structure refining, human-emotional quality in society, people s active life, political activities and safe and healthy urban living. In this research, relationship of education, sex and different age ranges of Gorgan s citizens with effective factors on residents satisfaction of Azar5 street of Gorgan has been studied using SPSS software. The results show that there is a meaningful relationship among age ranges, canals, streams and control of flowing water, traffic and transportation, bus station and playground for both children and adults. This meaningfulness will be brighter among under-18-year old people. The results showed that there is a meaningful relationship just between the education level and the type of pavement flooring and also among various sexes and canals, streams, and control of flowing water. Friedman test was used in order to determine the most and the least important effective factors on citizens satisfaction. This research was led to the recognition of the citizens needs by age, sex and education level and helped programmers and designers to do their bests to increase the citizens satisfaction.

واژگان كلیدی: رضایتمندی، سرمایه اجتماعی، نرمافزار SPSS ، خیابان5 آذر، شهرستان گرگان،

فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:12 کیلوبایت
دانلود دمو