كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان)


كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست )مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان(

چكيده

امروزه، تولید زباله به دليل افزايش جمعيت و كاهش زمين هاي در دسترس با چنان سرعتي در حال افزايش است كه با وجود پيشرفت علوم و فن آوري، مدیریت آن ها به يك مساله بغرنج تبديل شده است. يكي از جالب ترين گزينه ها در مديريت مواد زايد جامد، توليد كمپوست است كه داراي صرفه اقتصادي و فوايد محيط زيستي قابل توجهي است. با اين حال، كارخانه كمپوست مي تواند آثار زيانبار محيط زيستي نيز به همراه داشته باشد. از اين نظر، انتخاب مكان مناسب براي محل دفن زباله و كارخانه هاي كمپوست، يكي از وظايف مهم در برنامه مديريت مواد زايد در جوامع در حال توسعه است . ماتريس ریاضی يكي از روش هاي ارزیابی آثار توسعه است كه می تواند به كمك سامانه اطلاعات جهت ارزیابی آثار منفي استقرار صنايع كمپوست، به كار رود. در روش ماتريس ریاضی، ابتدا معیارهای مهم جهت (GIS) جغرا فیایی به صورت كمي درمی آیند و در گام بعد، اقدام به بررسي GIS مكان یابی كارخانه كمپوست بررسي می شوند. در ماتريس رياضي براي هر كدام از پارامترها معني دار بودن اثر با استفاده از هفت معيار بزرگي، وسعت و مدت اثر،اثرات هم بيشي، آثار تجمعي، فاكتور اختلاف نظر و معيار جبران محاسبه مي شوند و با بررسي آثار، مكان مناسب جهت احداث كارخانه كمپوست مشخص م يگردد. در تحقيق حاضر، شهرستان گلپايگان واقع در استان اصفهان براي مكان يابي كارخانه كمپوست انتخاب شد. سپس، سه گزينه مكاني پيشنهاد شده جهت بررسي و اولويت بندي براي ساختن كارخانه كمپوست مورد مطالعه قرار گرفتند. گزينه ها به روش مقايسه توان و استفاده براي ارزيابي كلي و كيفي و روش ماتريس رياضي، مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به نتايج ، مشخص شد. گزینه 3 اولويت اول، گزینه 2 اولويت دوم و در نهايت گزینه 1 اولويت سوم را به خود اختصاص می دهد. روش ماتريس ریاضی با داشتن انعطاف پذيري و دخالت دادن عوامل جبران اثر و اختلاف نظر، امكان تعامل سازنده میان توسعه دهندگان و ارزیابان را فراهم می آورد و نتيجه جامع تري نسبت به روش هاي ذهني به دست می دهد.

كليد واژه ها: ارزيابي آثار توسعه، سامانه اطلاعات جغرافيايي، ماتريس رياضي، مكان يابي،


فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:12 کیلوبایت
دانلود دمو