پروژه درس(CFD) در زمینه استفاده از معادله برگرز غیر لزج برای حل انتشار یک موج تراکمی


پروژه درس CFD(دینامیک سیالات محاسباتی) در زمینه استفاده از معادله برگرز غیر لزج برای حل انتشار یک موج تراکمی

معادله حرکت سیال به صورت دو بعدی و غیر دائم است

حل معادله برگرز با استفاده از روش لاکس وندروف انجام شده است.

کدهای مورد نظر به زبان فرترن نوشته شده است و در فایل Word آورده شده است

این پروژه دارای 9 صفحه است و دارای صورت مسئله، حل آن به صورت کامل به همراه گرافها و کد های مورد نظر است.

صورت مسئله مورد بررسی در فایل Demo آورده شده است.

فایل دمو

توضیحات دمو: صورت مسئله مورد نظر در فایل دمو آورده شده است
حجم دمو:18 کیلوبایت
دانلود دمو