بررسی رابطه معنویت با سلامت روان

بررسی رابطه معنویت با سلامت روان در بین دانشجویان پیام نور دولت آباد


هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت با سلامت روان در بین دانشجویان پیام نو دولت آباد در سال تحصیلی 98-97 بود. جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق مشتمل بر كليه دانشجویان دانشگاه دولت آباد بود.از اين ميان نمونه آماري مورد مطالعه اين تحقيق شامل 100 دانشجوی مشغول به تحصیل دولت آباد مي باشند. تجزيه و تحليل نتايج و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني ، ميانگين ، ضريب همبستگي پيرسون ، انحراف معيار ، آزمونt ، تحليل واريانس و... به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS20 صورت گرفته است . نتیجه اصلی این پژوهش بررسی رابطه معنویت با سلامت روان در بیندانشجویان پیام نور دولت آباد می باشد. نياز انسان به معنویت قدمتي به عمر تاريخ دارد. زيرا بشر از همان آغاز زندگي خود به حامي مقتدر و تكيه گاهي نيرومند احساس نياز مي¬كرده است. موضوع معنویت ، مورد بحث محققان پيشگامي همچون جيمز ، فرويد ، يونگ و ديگران بوده است و پس از آن انديشمنداني نظير آلپورت به تبيين معنویت پرداخته اند.معنویت مي تواند به عنوان يك اصل وحدت بخش و يك نيروي عظيم براي سلامت روان مفيد و كمك كننده باشد. اعتقادات افراد معنوی به آنان در مقابله با فشار رواني كمك مي كند. اعتقادات و رفتارهايي مانند توكل به خدا، صبر و انجام رفتارهای معنوی همچون دعا، نماز، روزه و ... مي¬تواند از طريق ايجاد اميد و تشويق به نگرش هاي مثبت موجب آرامش دروني فرد شود. كساني كه از اعتقادات معنوی قوي تري برخوردارند نسبت به مقابله با فشارهاي رواني، شخصي، تحصيلي و ... از نيروي بيشتري برخوردارند و كمتر دچار بيماري مي شوند و در واقع از سلامت روان بالاتري برخوردارند

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:15 کیلوبایت
دانلود دمو