بررسی نقش سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی

بررسی نقش سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای عملکرد و انگیزه کاری کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری های شهرستان لنجان)


تمامی پیشرفتهای علمی و فناوری که تا کنون صورت پذیرفته و یا در آینده انجام خواهد پذیرفت، بی گمان حاصل تلاش و کوشش های نیروی انسانی است که همواره عامل اصلی تولید و ارائه خدمات می باشد. سیستم جبران خدمات، یکی از عوامل تاثیرگذار در جذب، نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی است. همانطور که بر پویایی و پیچیدگی محیط افزوده می شود، سازمانها نیز باید برای دستیابی به عملکرد بهتر، کارآفرینانه تر عمل می نمایند. این پژوهش با هدف « بررسی نقش سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای عملکرد کارکنان و انگیزه در شهرداری های شهرستان لنجان» انجام گرفته است، که توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداریهای شهرستان لنجان به تعداد 1590 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 310 نفر با روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه ای برگرفته از منابع معتبر شامل گویه هایی برای متغیرهای سیستم جبران خدمات، کارآفرینی سازمانی، انگیزه و عملکرد کارکنان بود که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 0.859 برآورد گردید. برای بررسی فرضیات از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در شهرداری های شهرستان لنجان سیستم جبران خدمات بر عملکرد کارکنان، عملکرد کارکنان بر کارآفرینی سازمانی و انگیزه کارکنان بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معنی دار دارد. همچنین سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی عملکرد کارکنان به طور معنی دار تاثیر داشت. ولی نقش تعدیلگر انگیزه در رابطه تاثیر سیستم جبران خدمات بر کارآفرینی سازمانی تایید نشد. در ادامه نیز پیشنهاداتی برای بهبود کارآفرینی سازمانی براساس سیستم جبران خدمات و انگیزه و عملکرد کارکنان ارائه شد.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:19 کیلوبایت
دانلود دمو