بررسی و بهینه سازی ترمودینامیکی و اگزرژیکی سیکل جذبی آب

بررسی و بهینه سازی ترمودینامیکی و اگزرژیکی سیکل جذبی آب-آمونیاک با اجکتور


با توجه به کاهش منابع سوخت فسیلی و مشکلات ناشی از استفاده از این نوع سوختها در جوامع شهری و روستایی و با توجه به هزینه های زیاد تولید و انتقال انرژی الکتریکی و در مناطق گرمسیری برای مصارف سردسازی و تهویه مطبوع می توان از سیکلهای تبرید جذبی که با انرژی گرمایی کار می کنند استفاده کرد و این سیکل ها می توانند جایگزینی برای سیستم های تراکمی باشند. در این تحقیق مدلسازی ترمودینامیکی و اگزرژیکی با نرم افزار EES استفاده شده است. در مدلسازی این تحقیق دماهای چگالنده، تبخیرکننده، مولد وجذب کننده به عنوان ورودی و راندمان ()، ضریب عملکرد (COP)، اگزرژی چگالنده، اگزرژی تبخیرکننده، اگزرژی مولد و اگزرژی جذب کننده به صورت خروجی می باشد. با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت داده ها تحلیل شد و بهینه سازی دماهای چگالنده، تبخیرکننده، مولد وجذب کننده انجام گردید. نتایج نشان داد که با کاهش دمای جذب کننده و مولد مقدار ضریب عملکرد سیکل افزایش یافته و در بیشترین مقدار خود 8/0 قرار می گیرد. تغییرات دمای جذب کننده و مولد بر تغییرات ضریب عملکرد سیکل اثر بیشتری دارند. بیشترین مقدار راندمان عملکرد سیکل در کمترین دمای تبخیرکننده و مولد 5/0 می باشد. نقطه کاری بهینه با بیشترین ضریب عملکرد و بازده در شرایط کاری با دمای تبخیرکننده (10-)، چگالنده(45) ، مولد(80)وجذب کننده(25) درجه سانتی گراد مشخص شده است.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:16 کیلوبایت
دانلود دمو