رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي

رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


هدف این پژوهش، بررسی رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1397 بود. روش تحقیق توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش به تعداد 395 نفر کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که براساس فرمول نمونه گیری کوکران بود. تعداد 195نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و بوسیله روش نمونه¬گیری تصادفی از میان چارچوب نمونه¬گیری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید . ابزار مورد استفاده برای جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامه کنترل داخلی شکیبا با آلفای کرونباخ98/0 ، پرسشنامه عملکرد مالی عزیزی با آلفای کرونباخ 78/0 بوده است. روایی ابزارها با توجه به روایی محتوا توسط اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و روایی عاملی پرسشنامه ها نیز در تحقیقات قبلی تایید شده بود. جهت تجزیه تحلیل داده¬های جمع آوری شده از روش-های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار ) و استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس) استفاده شده است. با توجه به فرضیه اصلی پژوهش حاضر مشخص شد که کنترل داخلی با عملکرد مالی رابطه مثبت داشت. با توجه به فرضیه¬های فرعی تحقیق مشخص شد بعد محیط کنترلی با عملکرد مالی و با ارزیابی ریسک ، بعد فعالیت‌های کنترلی با عملکرد مالی و با اطلاعات و ارتباطات ، بعد نظارت دارای رابطه می باشد. با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می¬شود به منظور بهبود عملکرد مالی ، کنترل داخلی تقویت شود.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:23 کیلوبایت
دانلود دمو