جابجایی جسم صلب در fluent

جابجایی جسم صلب و remeshing در نرم افزار fluent

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:13 مگابایت
دانلود دمو