جابجایی جسم صلب در cfx

اموزش جابجای جسم صلب در نرم افزار cfx

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:39 مگابایت
دانلود دمو