پاورپوینت تبیین مفهوم آمایش سرزمین


پاورپوینت شامل

اهداف مدیریت و برنامه ریزی آمایش سرزمین

پیشینه پیدایش آمایش سرزمین

فرآیند تهیه طرح آمایش سرزمین

نتایج آمایش سرزمین

مطالعات آمایش سرزمین در ایران و....

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:4 مگابایت
دانلود دمو