کاربرد متلب در کنترل مدرن


کاربرد متلب در کنترل مدرن
بر مبنای کتاب کنترل مدرن دکتر خاکی صدیق

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:4 کیلوبایت
دانلود دمو