ساختمان های سنتی کویر


عنوان: ساختمان های سنتی کویر

تعداد صفحه : 22 صفحه

نوع فایل: Powerpoint (پاورپوینت)

منابع و ماخذ

ﻣﻌﻤﺎري اﻳﺮان، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻴﻦ زﻣﺮﺷﻴﺪي

ﻣﻌﻤﺎري اﻳﺮان، اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻴﻦ زﻣﺮﺷﻴﺪي

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان،ﺗﺄﻟﻴﻒ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﻛﺮﻳﻢ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻏﻼﻧﺤـﺴﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎرﻳـﺎن

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻨﺎﺳﻲ-ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺳﻴﺎوش ﻛﺒﺎري

دﻳﺘﻴﻠﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ-ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺳﻴﺎوش ﻛﺒﺎري

آﺟﺮ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي -ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ : ك-384- ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و

ﻣﺴﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 اﻳﺮان-آﺑﺎ

ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

فایل دمو

توضیحات دمو: اجرای بناهای پایدار در سایه مصالح استاندارد
حجم دمو:138 کیلوبایت
دانلود دمو