مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین


نام کتاب : مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین

نام دانشگاه : دانشگاه تهران

نام استاد : توماس میس - جورج میس

رشته : مهندسی مکانیک

نام درس : مکانیک محیط های پیوسته


فایل دمو

توضیحات دمو: یک صفحه از کتاب
حجم دمو:55 کیلوبایت
دانلود دمو