شبیه سازی برخورد سر با تابلو


شبیه سازی برخورد سر به تابلو به وسیله نرم افزار ansys

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:237 کیلوبایت
دانلود دمو