برخورد جسم صلب با صفحه


شبیه سازی برخورد جسم صلب به وسیله نرم افزار ansys

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:252 کیلوبایت
دانلود دمو