برخورد دو جسم


برخورد جسم با سرعت مشخص با جسمی ثابت به وسیله نرم افزار ansys

فایل دمو

توضیحات دمو: -
حجم دمو:97 کیلوبایت
دانلود دمو