تئوری اثباتی حسابداری


تئوری اثباتی حسابداری

تئوری قرارداد :

بر اساس این تئوری ، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص مختلف تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است.با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری تعداد افراد درگیر در این قراردادها، ممکن است کم یا زیاد باشند.آنچه که در همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد،آن است که هر شخص برای تامین منابع ،تعهدی نسبت به واحدتجاری دارد و در مقابل نیز ،حق و حقوقی از منافع ان واحد خواهد داشت.واحد تجاری را می توان مجموعه ای ازقراردادها میان سهامداران،مدیران،کارکنان،فروشندگان،مشتریان دولت و اعتباردهندگان فرض نمود.هر یک از گروه ها ،قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می خواهند .مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند.فروشندگان ،مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می فروشند و در عوض انتظار دریافت وجه آن را دارند.مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحدهای تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت را تقبل می کنند.همچنین دولت در ازای دریافت مالیات،خدمات عمومی را به شرکت ارائه می دهد.

در مدل قراردادی مذکور،فرض می شود که اشخاص درگیر قرارداد،همه به دنبال منافع شخصی خود هستند.بنابراین همکاری آن ها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آن ها منفعتی وجود داشته باشد .سازمانی موفق است که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.اگر حقوق کارمند در یک واحد تجاری بیشتر از واحدهای تجاری دیگر باشد،در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید است.همچنین این موضوع در مورد سهامداران ،اعتباردهندگان ،مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق می کند.اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت می کند،به گونه ای به کار گیرد که ارزشی بیش از منابع به کار گرفته شده به دست آورد،در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالا تامین نموده و این موضوع با عث می شود که ان ها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند.

فایل دمو

توضیحات دمو: تئوری اثباتی حسابداری،شامل یک بخش،تعداد صفحات19
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو