تنخواه گردان


مقدمه:
در اجراي آيين نامه مالي و بمنظور شفاف كردن ونظام بخشيدن به نحوه عملكرد و اعمال نظارت مالي بر تنخواه گردانها و همچنين
ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه ها ،دستورالعمل زير تهيه گرديده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.


raquo;دستورالعمل تنخواه گردان پرداخت laquo;


فصل اول : تعاريف و اصطلاحات مرتبط با تنخواه گردان پرداخت:
ماده 1تنخواه گردان پرداخت:
عبارت است از وجه معيني كه از محل وجوه شركت بر اساس اعتبارات ابلاغي از طرف مديرامور مالي يا نماينده وي با تاييد
مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي براي انجام برخي هزينه ها در اختيار واحدها يا كارپردازان )ماموران خريد( شركت يا
مأموراني كه مجاز به دريافت تنخواه گردان مي باشد قرار مي گيرد تا بتدريج كه هزينه هاي مربوطه انجام پذيرد اسناد هزينه را
بصورت هفتگي تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .
ماده 2تنخواه دار
به واحدها يا ماموران خريد )كارپردازان( مستقر در پروژها كه مجاز به دريافت تنخواه گردان مي باشند ، اطلاق مي شود. واحدهاي
مجاز با پيشنهاد مدير امور مالي و تاييد مديرعامل يا قائم مقام وي در شركت تعيين مي گردند.

فایل دمو

توضیحات دمو: تنخواه گردان،تعداد صفحات 6
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو