ترجمه مقاله Self-affirmation improves performance on tasks related to executive functioning خودتائیدی یا اثبات خویشتن ،عملکرد در مورد وظایف مربوط به عملکرد اجرایی را بهبود می بخشد


ترجمه مقاله انگلیسی

Self-affirmation improves performance on tasks related to
executive functioning

اثبات خویشتن یا خود تاییدی عملکرد در خصوص کارهای مرتبط با عملکرد اجرایی را بهبود می بخشد

فایل دمو

توضیحات دمو: فایل دموی ترجمه مقاله اثبات خویشتن(خود تائیدی) بر عملکرد اجرائی
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو