مقاله فارسی مشکلات و مسائل در انتقال ازبانکداری متعارف به بانکداری اسلامی:مرور مکتوبات برای نیاز به یک چارچوب جامع برای یک تغییر یکنواخت


مقاله فارسی مشکلات و مسائل در انتقال ازبانکداری متعارف به بانکداری اسلامی:مرور مکتوبات برای نیاز به یک چارچوب جامع برای یک تغییر یکنواخت


فایل دمو

توضیحات دمو: دموی مقاله مشکلات و مسائل در انتقال ازبانکداری متعارف به بانکداری اسلامی:مرور مکتوبات برای نیاز به یک چارچوب جامع برای یک تغییر یکنواخت
حجم دمو:10 کیلوبایت
دانلود دمو