برخی ویژگیهای بیوشیمیایی آنزیم پروتئاز و لیپاز در پروانه برگخوار شمشاد (Cydalima perspectalis)در شرایط آزمایشگاهی


برخی ویژگیهای بیوشیمیایی آنزیم پروتئاز و لیپاز در پروانه برگخوار شمشاد

در شرایط آزمایشگاهی

فایل دمو

توضیحات دمو: دموی مقاله برخی ویژگیهای بیوشیمیایی آنزیم پروتئاز و لیپاز در پروانه برگخوار شمشاد (cydalima perspectalis)در شرایط آزمایشگاهی
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو