کد عددی محاسبه ریشه یک معادله با استفاده از روش های , , False Position , Modified False Position ,Bisection


فایل های ضمیمه شامل کد های نوشته شده به زبان MATLAB و با توضیحات کامل است. در این کدها ریشه یک تابع در یک بازه با استفاده از روشهای Bisection, False Position, Modified False Position محاسبه می گردد. این پروژه برای درس محاسبات عددی بسیار مفید است

فایل دمو

توضیحات دمو: در این فایل یک نمونه مثال حل شده برای روش های جستجوی ریشه ذکر شده است
حجم دمو:9 کیلوبایت
دانلود دمو