کد عددی میانیابی به کمک روش لاگرانژ(Lagrange)


کد عددی میانیابی به روش لاگرانژ که به زبان متلب نوشته شده است

فایل دمو

توضیحات دمو: مثالی حل شده که خروجی کد مورد نظر است
حجم دمو:31 کیلوبایت
دانلود دمو