کد عددی محاسبه میانیابی به کمک روش نیوتن پیشرو(Newton Forward Interpolation)


در این کد عددی محاسبه میانیابی به کمک روش نیوتن پیشرو(Newton Forward Interpolation) ارائه شده است.

فایل دمو

توضیحات دمو: در این کد مثالی از خروجی کد آورده شده است
حجم دمو:37 کیلوبایت
دانلود دمو