کد عددی محاسبه جستجوی ریشه(Root Search)


در این پروژه یک کد عددی جستجوی ریشه به زبان متلب نوشته شده است.

فایل دمو

توضیحات دمو: دو مثال حل شده با کمک کد عددی نوشته شده
حجم دمو:29 کیلوبایت
دانلود دمو