نقشه های کامل تاسیسات مکانیکی یک بیمارستان


نقشه های کامل تاسیسات مکانیکی یک بیمارستان

در این فایل تمامی نقشه های تاسیسات مکانیکی یک بیمارستان به همراه جزئیات آورده شده است. در هر شیت نقشه، آیتم های تاسیسات مکانیکی مربوطه ذکر شده است و جزئیات لوله کشی آورده شده است. بیمارستان دارای تاسیسات مکانیکی پیچیده ای است و لذا نقشه های تاسیسات مکانیکی مربوط به بیمارستان بایستی کامل باشد.

فایل دمو

توضیحات دمو: نمایی از شیت های کامل نقشه ها
حجم دمو:53 کیلوبایت
دانلود دمو