پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، حل معادله برگرز به روش لاکس، وندورف، لاکس-وندورف، مک کورمک، بیم ورمینگ


پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، حل معادله برگرز به روش لاکس، وندورف، لاکس-وندورف، مک کورمک، بیم ورمینگ

با استفاده از روش های زیر معادله برگرز را حل کنید:

الف- لاکس

ب- لاکس-وندرف

ج- مک-کورمک

د- بیم-وارمینگ

شرط اولیه به صورت زیر است:

جوابها را با فاصله زمانی 4/0 ثانیه تا 4/2 ثانیه چاپ کنید.اندازه های گام به صورت زیر پیشنهاد می شوند.

حل :

فایل دمو

توضیحات دمو: صورت مسئله مورد بررسی در فایل ضمیمه آمده است
حجم دمو:14 کیلوبایت
دانلود دمو