برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد)


برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد)

مژگان میرزایی

امیر بسطامی نیا

چکیده

صنعت گردشگري به عنوان زمینه و گستره ي مؤثري در توسعه اقتصادي، اجتماعی مناطق مطرح می باشد. در حال حاضر صنعت گردشگري به عنوان یکی از مهم ترین منابع تولید درآمد و افزایش فرصت هاي شغلی و نیز توسعه و گسترش زیرساخت ها و توسعه اجتماعی فرهنگی و نیز به عنوان موتور و محرك رشد و توسعه اقتصادي مناطق می باشد. شهرستان بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد نیز با آب و هواي معتدل و کوهستانی، آبهاي فراوان، پوشش جنگلی و گیاهی متراکم و غیره نیز جزء نقاطی است که پتانسیل زیادي براي جذب گردشگري دارد. نوع تحقیق کاربردي- توسعه اي و روش بررسی آن کتابخانه اي و پیمایشی می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه جهت کاربری طبیعت گردی است. در این راستا پس از شناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه داده های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی شد. در ادامه پس از استاندارد سازی این معیارها به روش منطق فازی در محیط نرم افزار Arc GIS، با استفاده از نظر سنجی پرسشنامه ای از 30 کارشناس و به کمک روش آنتروپی شانون به هر یک از معیارها وزن خاصی اختصاص داده شد. سپس با تلفیق و رویهم گذاری این معیارها، بر اساس منطق فازی، نقشه نهایی که بیانگر مناطق تفرجگاهی است، حاصل شد. منطقه مورد مطالعه در نقشه تولید شده به سه طبقه بسیار مناسب، مناسب و نامناسب به منظور برنامه ریزی جهت انواع فعالیت های تفرجی تقسیم شد.

کلمات کلیدی: طبیعت گردی، منطق فازی، آنتروپی شانون، سامانه اطلاعات جغرافیایی،

Planning and feasibility tourism areas with land use planning approach (case study: Boyer Ahmad city)

Amir Bastaminia

Mojgan Mirzaei

Abstract

The tourism industry is considered as an important sector in social and economic development. At present, the tourism industry is as one of the most important sources of income and increasing job opportunities and the development of infrastructure and social-cultural development and As well as engine and Growth promoters and economic development in regions. Boyer Ahmad city in Kohgiluyeh va Boyer Ahmad province with a temperate climate and mountainous terrain, abundant water, forest cover and dense vegetation is a region with great potential to attract tourists. Type of research is applied and development research and scrutiny Methods are the Library and survey. The purpose of this study is ecological potential assessment for tourism land use. In this regard, the identification of criteria to provide spatial database in GIS was performed. Afterwards, the standardization of these criteria, by Fuzzy Logic in the Arc GIS software was performed and using a questionnaire survey of 30 experts and using Shannon entropy certain weights were assigned to each of the criteria. Then, combine and overlay of these criteria, based on fuzzy logic, a final map indicating areas of the tourism, was obtained. The study area in produced map divided to three classes of very good, good and bad in order to plan for a variety of recreational activities.

Key words: tourism, fuzzy logic, Shannon entropy, geographical information system.

فایل دمو

توضیحات دمو: دمو
حجم دمو:15 کیلوبایت
دانلود دمو


توجه:

- کاربران گرامی، بعد از خرید، می‌توانید تا یک هفته فایل خریداری شده را تست نمایید. در صورتی که هر گونه تفاوتی با توضیحات ارائه شده وجود داشته باشد، از بخش "گزارش تخلف" استفاده کنید و درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.
- در صورتی که سؤال تخصصی در مورد پروژه دارید، با فروشنده پروژه از بخش "فروشنده محصول" در تماس باشید.
- برای خرید نیاز به ثبت نام نمی باشد.

- شماهم میتوانید فایل های الکترونیکی خود را رایگان برای فروش قرار دهید.