پروژه طراحی و تحلیل نازل های آیرواسپایک به روش مشخصه ها و تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده از فلوئنت


پروژه طراحی و تحلیل نازل های آیرواسپایک به روش مشخصه ها و تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده از فلوئنت

فایل های cas و dat فلوئنت در ضمیمه آورده شده است.

چکیده

در این پروژه ابتدا مقدماتی در مورد انواع شپیوره ها ذکر گردید و سپس به بررسی شیپوره های اسپایک و آیرواسپایک مختلف پرداخته شد. میدان جریان در این شپیوره ها به تفصیل بررسی شد و تاریخچه ای پیرامون تحقیقات انجام شده در رابطه با تحلیل این شیپوره ها ذکر گردید. سپس به بررسی یک نمونه نازل توپی ترویدال در حالت توپی کامل و برش خورده پرداخته شد و روش های عددی مختلف برای تحلیل نازل بیان گردید. سپس با مدلسازی، شبکه بندی و انتخاب روش حل و مدل اغتشاشی و وارد کردن شرایط مرزی، تحلیل نازل انجام شد و با یک نمونه نازل تحلیل شده، اعتبارسنجی گردید. سپس به بررسی نازل در حالت فراانبساط، کاری و فروانبساط پرداخته شد. در ادامه در یک فصل مجزا به طراحی نازل آیرواسپایک به روش مشخصه ها پرداخته شد. سپس با توجه به پارامترهای ورودی، یک پروفیل نازل طراحی شد و با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد تحلیل قرار گرفت.

واژه های کلیدی: نازل- اسپایک- دینامیک سیالات محاسباتی- روش مشخصه ها


فایل دمو

توضیحات دمو: فهرست مطالب، فهرست جدول ها، فهرست شکل ها، جدل علائم و علائم اختصاری
حجم دمو:46 کیلوبایت
دانلود دمو