تاثیر مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری بر عملکرد

تاثیر مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری بر عملکرد با توجه به نقش رفتار ، ویژگی و آموزش کارکنان در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان


رضایت مشتریان می¬تواند موجب کسب نام تجاری معتبر و در نتیجه سودآوری بیشتر سازمان شود.با توجه به اينكه نسل جديد مشتريان نيازمند شفافيت و صحت و تعامل با سازمان مي¬باشد، براي تاثير¬گذاري بر اين مشتري باهوش و از لحاظ اجتماعي ، بينش عميق¬ تري نسبت به گذشته لازم است. لذا استفاده از تركيبي از سيستم¬هاي مديريت ارتباط با مشتري و ابزارهاي اجتماعي مي¬تواند به ايجاد و كسب اين بينش كمك نمايد.جامعه ی آماری پژوهش تمامی کارکنان شرکت توزیع برق اصفهان می باشد. روش نمونه گیری پژوهش، نمونه گیری ساده می باشد که طبق جدول مورگان 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و چند تن از صاحب نظران تأیید گردیده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارSmartPls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، همچنین برای سنجش روایی همگرا و واگرا از این نرم افزاراستفاده شده سازه ها دارای روایی همگرا بودند.. پایایی متغیرها با استفاده از مقدار بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی مرکب سنجیده شد،که نشان دهنده پایایی متغیرها می باشد. مقادیر حاصل از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر مشخص گردید. نتایج نشان داد که مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی رفتار و ویژگی و اموزش کارکنان در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تاثیر مثبت و معتاداری دارد.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:20 کیلوبایت
دانلود دمو