تحلیل تأثیر فاصله جغرافیایی حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی

تحلیل تأثیر فاصله جغرافیایی حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


هدف پژوهش حاضر، به طور مشخص تحلیل و رابطه تاثیر فاصله جغرافیایی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. لذا در این پژوهش با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مالی 48 شركت از صنایع مختلف، طی قلمرو زمانی1390 الی1396، به بررسی تاثیر فاصله جغرافیایی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بر اساس متغیرهای در نظر گرفته شده و هدف اصلی پژوهش، فرضیه‌های پژوهش شامل یک فرضیه تدوین شد كه برای بررسی آن‌ها با تدوین مدل اصلی و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، به بررسی رد یا عدم رد هر یك از فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. نتایج كلی تحلیل آزمون فرضیه پژوهش، نشان دهنده تأیید شدن فرضیه پژوهش بوده است. بنابراین می‌توان چنین مطرح کرد، فاصله جغرافیایی بیشتر بین حسابرسان و شرکت‌ها، حق‌الزحمه بیشتر حسابرسی را در پی خواهد داشت.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:18 کیلوبایت
دانلود دمو