تشریح و مقایسه ی روش های مختلف هزینه یابی

تشریح و مقایسه ی روش های مختلف هزینه یابی


درابتدا جهت یادآوری به تعریف تعدادی از مباحث مربوطه و اصطلاحات حسابداری میپردازم: 1.استفاده کنندگان درون سازمانی: اشخاصی که نیاز آنها به اطلاعات جهت برنامه ریزی و کنترل عملیات واحد تجاری و اداره ی منابع آن بوده و تصمیمات آنها بر عملیات داخلی واحد تجاری اثر مستقیم دارد مانند سطوح مختلف مدیریت 2.استفاده کنندگان برون سازمانی: اشخاصی هستند که بااستفاده از اطلاعات گزارش شده توسط واحد تجاری درباره ی رابطه ی خود با واحد تجاری تصمیم گیری میکنند مانند سرمایه گذاران ،اعطا کنندگان تسهیلات مالی ،تامین کنندگانن کالا و خدمات ، مشتریان و دولت 3.حسابداری مالی: آن بخش از حسابداری که هدف اصلی آن تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. 4.حسابداری مدیریت: آن بخش از حسابداری است که هدف اصلی آن تامین نیازهای اطلاعات استفاه کنندگان درون سازمانی است. 5.حسابداری صنعتی: حسابداری صنعتی که حسابداری بهای تمام شده نیز نامیده میشود بخشی از حسابداری مدیریت است که وظیفه ی آن جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل بهای تمام شده و همچنین محاسبه ی بهای تمام شده محصولات و خدمات و گزارش آنها به حسابداری مالی و مدیریت می باشد 6.ماهیت حسابداری صنعتی با مدیریت: حسابداری صنعتی به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامه ریزی ، تصمیم گیری و کنترل عوامل بهای تمام شده تلقی میشود.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:13 کیلوبایت
دانلود دمو