جایابی منابع تولید پراکنده با رویکرد بهبود پروفیل ولتاژ

جایابی منابع تولید پراکنده با رویکرد بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات و تنظیم بهنگام رله ها


سیستم توزیع که از بخش های اساسی هر سیستم قدرت محسوب می شود،از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.پیچیدگی ،پراکندگی و نزدیکی به مصرف کننده بر اهمیت شبکه های توزیع می افزاید.منابع تولید پراکنده در مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاه ها ،حجم و ظرفیت تولید کمتری داشته و با هزینه ی پایین تری راه اندازی می شوند.اتصال این تولیدات به شبکه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به دنبال دارد.از جمله مواردی که استفاده از واحدهای تولید پراکنده را مورد توجه قرار می دهد،می توان به مسائلی نظیر بهبود پروفیل ولتاژ ،کاهش تلفات وبسیاری از موارد دیگر اشاره نمود.با ورود تولیدات پراکنده به شبکه تغییراتی در هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان حاصل می شود.یعنی رله های اضافه جریان در شرایط جدید باید دوباره هماهنگ شوند. هدف از این پایان نامه جایابی منابع تولید پراکنده براساس بهبود پروفیل ولتاژ،کاهش تلفات و تنظیم بهنگام رله های اضافه جریان می باشد.روال انجام کار به این صورت است که یک شبکه ی 6 باسه ی توزیع حلقوی را مدنظر قرار می دهیم .سپس با نرم افزار متلب جایابی منابع تولید پراکنده را انجام می دهیم.حال منابع به دست آمده را بر روی این شبکه مکان یابی کرده و دست آخر هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان را با توجه به دو تابع هدف بیان شده در نرم افزار متلب و دیگسایلنت انجام می دهیم.در انتها نیز با ذکر نتایج ،پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در راستای حفاظت مناسب شبکه های توزیع ارائه می گردد.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:77 کیلوبایت
دانلود دمو