رابطه سبک های دلبستگی و خودكارآمدي

رابطه سبک های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی در دانش‌آموزان


سبک دلبستگی یکی از مهمترین منابع درون فردی است که می تواند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نموده و اثرات تنش را کم رنگتر نماید، هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه سبک‫های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی بود دانش‌آموزان بود. روش: روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش‫آموزان پسر سال آخر مقطع متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 92-91 بود با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‫ای 180 نفر از دانش آموزان پسر سال آخرمتوسطه شهر بیجار انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان، خودكارآمدي شرز و همكاران و پرسشنامه اميد به زندگي ميلر، در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها و به دست آوردن رابطه بين متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده گرديد. یافته‫ها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبك دلبستگي ايمن در دانش آموزان با اميد به زندگي رابطه مثبت، بين سبك دلبستگي ايمن و خودكارآمدي دانش آموزان رابطه مثبت و بين سبك دلبستگي اجتنابي و اضطرابي با خودكارآمدي رابطه معكوس و با اميد به زندگي رابطه معني داري به دست نيامد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد سبك دلبستگي ايمن توان پيش بيني متغيرهاي خودكارآمدي و اميد به زندگي را دارد.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:16 کیلوبایت
دانلود دمو


توجه:

- کاربران گرامی، بعد از خرید، می‌توانید تا یک هفته فایل خریداری شده را تست نمایید. در صورتی که هر گونه تفاوتی با توضیحات ارائه شده وجود داشته باشد، از بخش "گزارش تخلف" استفاده کنید و درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.
- در صورتی که سؤال تخصصی در مورد پروژه دارید، با فروشنده پروژه از بخش "فروشنده محصول" در تماس باشید.
- برای خرید نیاز به ثبت نام نمی باشد.

- شماهم میتوانید فایل های الکترونیکی خود را رایگان برای فروش قرار دهید.