رابطه سبک های دلبستگی و خودكارآمدي

رابطه سبک های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی در دانش‌آموزان


سبک دلبستگی یکی از مهمترین منابع درون فردی است که می تواند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نموده و اثرات تنش را کم رنگتر نماید، هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه سبک‫های دلبستگی و خودكارآمدي با امید به زندگی بود دانش‌آموزان بود. روش: روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش‫آموزان پسر سال آخر مقطع متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 92-91 بود با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‫ای 180 نفر از دانش آموزان پسر سال آخرمتوسطه شهر بیجار انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان، خودكارآمدي شرز و همكاران و پرسشنامه اميد به زندگي ميلر، در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها و به دست آوردن رابطه بين متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده گرديد. یافته‫ها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبك دلبستگي ايمن در دانش آموزان با اميد به زندگي رابطه مثبت، بين سبك دلبستگي ايمن و خودكارآمدي دانش آموزان رابطه مثبت و بين سبك دلبستگي اجتنابي و اضطرابي با خودكارآمدي رابطه معكوس و با اميد به زندگي رابطه معني داري به دست نيامد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد سبك دلبستگي ايمن توان پيش بيني متغيرهاي خودكارآمدي و اميد به زندگي را دارد.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:16 کیلوبایت
دانلود دمو