رابطه قابلیتهای کسب و کار و عملکرد صادراتی

رابطه قابلیتهای کسب و کار و عملکرد صادراتی با توجه به استراتژی محصول


توسعه صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و پایان پذیر بودن منابع نفتی از یک طرف و افزایش جمعیت کشور از طرفی دیگر، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. رفتار و عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی و همچنین بررسی عوامل اساسی موفقیت آن، یکی از موضوعات مهم در این حیطه محسوب میشود. عملکرد صادراتی به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی در موفقیت عملیات یک شرکت در نظر گرفته شده است. از این رو به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه صنایع غذایی در صادرات غیر نفتی، در تحقیق حاضر به بررسی این صنعت پراخته شده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه قابلیتهای کسب و کار و عملکرد صادراتی با توجه به استراتژی محصول میباشد. در این تحقیق برای درک اینکه چطور مجموعهای از قابلیتها)یادگیری سازمانی، قابلیتهای ارتباطی و کیفیتی( با استراتژی محصول)کیفیت محصول و نوآوری محصول( و عملکرد صادراتی رابطه دارند، از دیدگاه مبتنی بر منابع استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. روش گردآوری دادهها در دو بخش مطالعات کتابخانهای و میدانی میباشد. جهت جمع آوری دادهها، از پرسشنامه با 73 سوال با آلفای کرونباخ 549/0 استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق شرکتهای صادراتی صنایع غذایی در شهر تهران و پاسخگویان مدیران عامل و مدیران ارشد بخش بازرگانی و صادرات این شرکتها میباشند. در این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب شرکتها و از روش نمونه گیری در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه در شرکتهای مورد مطالعه استفاده شده است. نمونه آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل 53 شرکت از کل جامعه است و نهایتا 26 پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از دو نرم افزار Excel برای ثبت و تلخیص دادهها و نرم افزار تحلیل آماری Spss برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که قابلیتهای یادگیری سازمانی با نوآوری محصول رابطه دارد. رابطه بین قابلیتهای ارتباطی و نوآوری محصول و قابلیتهای ارتباطی و کیفیت محصول نیز تائید گردید. همچنین رابطه بین قابلیتهای کیفیتی و کیفیت محصول تائید گردید و در نهایت نتایج، رابطه مثبت بین کیفیت محصول و عملکرد صادراتی را نشان داد. در حالی که رابطه بین نوآوری محصول و عملکرد صادراتی در این تحقیق تائید نگردید. بنابراین مدیران باید بر روی قابلیتهای مدیریت ارتباط برای بهبود نوآوری محصول و کیفیت محصول سرمایه گذاری کنند که در نتیجه این منجر به ارتقای عملکرد صادراتی میشود.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:18 کیلوبایت
دانلود دمو


توجه:

- کاربران گرامی، بعد از خرید، می‌توانید تا یک هفته فایل خریداری شده را تست نمایید. در صورتی که هر گونه تفاوتی با توضیحات ارائه شده وجود داشته باشد، از بخش "گزارش تخلف" استفاده کنید و درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.
- در صورتی که سؤال تخصصی در مورد پروژه دارید، با فروشنده پروژه از بخش "فروشنده محصول" در تماس باشید.
- برای خرید نیاز به ثبت نام نمی باشد.

- شماهم میتوانید فایل های الکترونیکی خود را رایگان برای فروش قرار دهید.