طراحی الگوی مسکن

طراحی الگوی مسکن با تاکید بر عرصه عمومی سبز در جهت دستیابی به سرزندگی


شهرهای کوچک و بزرگ ایران با معضل کمبود فضای سبز و توزيع نامناسب و عدم پراكنش صحيح آن مواجه مي-باشند كه اين وضعيت نارضايتي و نزول تدريجي كيفيت زندگي و سلامت افراد را به دنبال خواهد داشت. در این میان فضاهای سبز مسکونی به علت زیاده خواهی در منافع اقتصادی و حداکثر استفاده از عرصه از جانب شهرداری¬ها با تهدیدات جدی روبروست. این در حالی است که فضاهای سبز بسترهای بسیار مستعدی برای فعالیت¬های جمعی مردم هستند و فراهم کردن زمینه¬هایی برای برخی از رفتارها و کارکردهای جمعی می¬تواند به سرزنده کردن آن¬ها کمک کند. با این کار دلبستگی مردم برای حضور در فضا بیشتر می¬شود. در طراحی این¬گونه از فضاها باید برای گروه¬های مختلف مردم و سلایق آن¬ها اهمیت زیادی قائل شد. لذا این پژوهش می¬کوشد راهکارهایی ارائه کند تا با تاکید بر عرصه¬های عمومی سبز موجب ارتقا و سرزندگی فضاهای مسکونی شود و خصوصیات فضاهای سبز محلی را که باعث اقبال عمومی ساکنان می¬شود، شناسایی کند. پس در این پژوهش روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و براساس روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می¬دهد از طریق جدب قشرهای متنوع از ساکنان(به لحاظ قومی، نژادی، سنی و جنسی) و تامین نیازهای آن¬ها در فضاها، پیش¬بینی عرصه¬هایی برای مراسم و فعالیت¬ها، ایجاد بهانه¬هایی برای ماندن در فضا و خلق فضاهایی با کاربری¬های مختلف و سازگار موجب ارتقا و سرزندگی فضاهای مسکونی می¬شود و خصوصیاتی مانند رعایت سلسله¬مراتب، دسترسی مطلوب، توجه به آسایش اقلیمی، افزایش ایمنی، نوع مبلمان و نیمکت¬ها، تامین امکانات تفریحی و ورزشی و رعایت معیارهای امنیت در فضاهای سبز محلی می¬تواند باعث اقبال عمومی ساکنان شود.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:21 کیلوبایت
دانلود دمو